5/5

Prihláška k zápisu šteniat

  • Added: 30.09.2015   |   105 readings / views
Prihláška k zápisu šteniat

V našom klube sa robia fyzické kontroly vrhu. Hlavný alebo pomocný poradca chovu skontroluje šteňatá a vpíše do pripúšťacieho povolenia farby jednotivých šteniat, ktoré budú mať uvedené v PP. 

Kontrola vrhu sa nemusí konať priamo u chovateľa, pokiaľ si chovateľ na vlastné náklady dopraví šteňatá a sučku k príslušnému poradcovi chovu, v tomto prípade chovateľ neprepláca cestovné náklady poradcovi chovu.

Výpočet cestovných nákladov: 0,20€ x počet kilometrov

Kontrola vrhu je spoplatnená sumou 15,-€/člen 30,-€/nečlen, ktorá je splatná na mieste príslušnému poradcovi chovu. 
Sumu za zapísané šteňa (viď cenník) je možné zaplatiť pri kontrole vrhu.

Kontrola vrhu nebude vykonaná bez predloženia dokladu o zaplatení alebo zaplatení sumy za zapísané šteňa / šteňatá na mieste!!!

 
Prihlášku k zápisu šteniat potvrdenú poradcom chovu je potrebné do 9 týždňov veku šteniat zaslať na plemennú knihu UKK, so všetkými potrebnými prílohami:
a) Originál preukazu pôvodu sučky, ak táto ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti.
b) Fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  sučky, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.
c) Originál preukazu pôvodu krycieho psa, ak tento ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti. V prípade zahraničného krytia je potrebné dodať čitateľnú fotokópiu preukazu pôvodu.
d) Fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  psa, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.
 
Je dobré keď priložíte aj súpis získaných ocenení a titulov oboch rodičov, jednoduchšie je potom spracovanie na plemennej knihe a môžete mať skôr vybavené preukazy pôvodu pre šteniatka. V prípade, že šteniatka predávate do zahraničia, je potrebné si vyžiadať exportný preukaz pôvodu. Keď viete adresu majiteľa v zahraničí pri zasielaní prihlášky k zápisu šteniat, uveďte to tam a priložte žiadosť o exportný PP. Exportný PP sa dá vystaviť aj dodatočne.

Kým zašlete na Slovenskú plemennú knihu psov/UKK - Prihlášku na zápis šteniat, je potrebné mať pečiatku a podpis od daného poradcu chovu, ktorý vystavil krycie povolenie.

V prípade ak Vám robil kontrolu vrhu hlavný poradca chovu, pri kontrole vrhu Vám potvrdí pripúšťacie povolenie. 
Ak Vám kontrolu vrhu robil pomocný poradca chovu treba zaslať poštou prihlášku na zápis šteniatk hlavnému poradcovi chovu.

 
Prihlášku zasielajte hlavnému poradcovi chovu vyplnenú celú (údaje o vrhu, mená šteniat, farba šteniat, meno a adresa veterinárneho lekára), v oboch výtlačkoch.
Po potvrdení Vám hlavný poradca chovu prihlášku vráti na Vašu adresu.

 
Ak nebude na prihláške podpis a pečiatka hlavného poradcu chovu (v kolónke Záznam o kontrole vrhu), nebudú šteniatkam vystavené preukazy pôvodu.

Hlavný poradca chovu:

Mgr. Marta Johaniková
Hornozoborská 1, Nitra 949 01 
e-mail: poradca_chovu@americanakita.sk 
Mob.: +421 907 780 347 Nemecky + Maďarsky

Pomocný poradca chovu:
Štefan Olexa

Turecká 619, Gemerská Poloma 049 22
e-mail: pomocny_pch@americanakita.sk
Mob.: +421 908 508 098