Etický kódex chovateľa

Etický kódex chovateľa

PREAMBULA
UKK odporúča, aby všetci chovatelia dodržiavaním tohto Etického kódexu podporili tie najvyššie štandardy medzi chovateľmi, majiteľmi a chovateľmi, rovnako ako aj športového ducha a spolupráce pri zlepšovaní a rozvoji registrovaných plemien.
Tento etický kódex je určený ako vyjadrenie cieľov pre chovateľov, vystavovateľov a nadšencov. Nemá byť chápaný ako pravidlo alebo nariadenie presadzované trestom. Od chovateľov sa očakáva, že sa budú samo-kontrolovať občianskym a zodpovedným spôsobom.
UKK podporuje a vytvára činnosti, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie vedomostí o dedičnosti, zdraví a chorobách psov.
Každý chovateľ by mal čo najlepšie napĺňať ciele a poslanie chovateľského klubu uvedené v Stanovách chovateľského klubu. Poslanie a ciele klubu alebo strešnej organizácie by mal každý chovateľ prijať za svoje a napĺňať ich podľa najlepšieho vedomia a svedomia.
Chov sa uskutočňuje v súlade s poriadkami a predpismi FCI, SKJ a chovateľského klubu. Musí byť v súlade so Zákonom o ochrane zvierat, Zákonom o veterinárnej starostlivosti a s ďalšími súvisiacimi zákonmi a predpismi.
Je v záujme každého zodpovedného chovateľa riadiť sa stanovami a poriadkami FCI, SKJ a chovateľského klubu a odlíšiť sa tak od komerčných množiteľov.
Za všetkých okolností by mal chovateľ šíriť dobré meno klubu a riadne reprezentovať dané plemeno.
Show full article...