STANOVY KCHAA
Klubu chovateľov veľkých japonských psov – amerických akít
Slovenská kynologická jednota
1. Názov, sídlo a pôsobnosť
1.1. Názov: Klub chovateľov veľkých japonských psov – amerických akít  / ďalej len KCHVJP-AA /
1.2. Sídlo – adresa predsedu klubu: Zuzana Havlíková, Svätourbanská 40, 949 01 Nitra  
1.3. Pôsobnosť: územie Slovenskej republiky
2. Právna povaha a postavenie KCHVJP-AA
2.1. KCHVJP-AA je záujmovým združením chovateľov plemena veľký japonský  pes – americká akita.
2.2. KCHVJP-AA je združením s právnou subjektivitou, vlastným hospodárením a  môže sa vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva. Je členom SKJ
       a uznáva stanovy SKJ.
2.3. KCHVJP-AA môže vstupovať do tuzemských a zahraničných kynologických organizácií združujúcich plemeno veľký japonský pes – americká akita.
3. Ciele a poslanie KCHVJP-AA
3.1. Združovať všetkých chovateľov plemena veľký japonský pes – americká akita Slovenskej republiky.
3.2. Starať sa o rozvoj, chov a propagáciu plemena.
3.3. Klub má právo poveriť určitú organizáciu vedením plemennej knihy a vydávaním preukazov o pôvode psov plemena, ktoré zastrešuje.
3.4. Zabezpečiť svojim členom prostredníctvom SKJ, uznanie preukazov o pôvode, svetovou kynologickou federáciou – FCI.
4. Členstvo v KCHVJP-AA
4.1. Členstvo v KCHVJP-AA je dobrovoľné. Členom klubu sa môže stať každý občan, ktorý vlastní  plemeno klubom zastrešované a má záujem o prácu
       v klube. Do klubu prijíma nových členov výbor klubu. V prípade zamietnutia, má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu klubu, ktorá
       rozhodne s konečnou platnosťou.
4.2. Členstvo v KCHVJP-AA môže byť : riadne a čestné.
4.2.1.Riadne členstvo:
         Riadni členovia platia ročne do klubu príspevok vo výške stanovenej výročnou členskou schôdzou
         a) po prijatí za člena klubu do 15 dní
         b) do termínu stanoveného výborom klubu.
4.2.2.Čestné členstvo:
         Čestné členstvo navrhuje výbor klubu chovateľom, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o chov, rozvoj a propagáciu plemena.
         Čestným členom sa môže stať aj sponzor, ak má záujem byť čestným členom.
4.3. Členstvo v KCHVJP-AA zaniká:
4.3.1.Dobrovoľným písomným odhlásením.
4.3.2.Nezaplatením členského príspevku do stanoveného termínu.
4.3.3.Vylúčením z klubu, o ktorom rozhoduje výbor. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou
         nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
4.3.4.Úmrtím
5. Práva a povinnosti riadnych členov
5.1. Práva členov:
5.1.1.Voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu /neplatí u čestného členstva/.
5.1.2.Predkladať návrhy.
5.1.3.Obracať sa s otázkami a pripomienkami na všetky orgány klubu.
5.1.4.Obracať sa so sťažnosťami na všetky orgány klubu.
5.1.5.Zúčastňovať sa na všetkých akciách usporiadaných klubom.
5.2. Povinnosti členov:
5.2.1.V stanovenom termíne zaplatiť členský príspevok.
5.2.2.Dodržiavať stanovy klubu, chovateľský a zápisný poriadok KCHVJP-AA.
5.2.3.Umožniť kontrolu kontrolórovi klubu.
5.2.4.Dodržiavať stanovy SKJ.
5.2.5.Riadne sa starať o držané psy v zmysle medzinárodnej konvencie o ochrane zvierat.
6. Ekonomické zabezpečenie KCHVJP-AA
6.1. Riadny člen odvádza členský príspevok na účet klubu v termíne stanoveným výborom.
6.2. Výšku členského príspevku určuje výročná členská schôdza.
6.3. Okrem členských príspevkov môže KCHVJP-AA prijímať finančné a vecné dary.
6.4. Prostriedky KCHVJP-AA slúžia predovšetkým na úhradu členského poplatku do zastrešujúcej kynologickej organizácie / SKJ/ a zabezpečenie
       administratívy súvisiacej s členmi klubu.
6.5. Prostriedky sa čerpajú na úhradu nákladov poradcom chovu a rozhodcom pri výkone ich funkcie.
6.6. Z prostriedkov KCHVJP-AA sa neuhrádzajú cestovné náklady funkcionárom klubu.
6.7. Poplatky za kontrolu vrhu určuje členská schôdza.
6.8. Čerpanie finančných prostriedkov klubu , v súlade s plánovaným rozpočtom, schvaľuje výbor klubu.
6.9. Finančné hospodárenie klubu kontroluje a raz ročne vyhodnocuje kontrolór klubu.
7. Orgány klubu.
7.1. Výročná členská schôdza
7.2. Členská schôdza
7.3. Výbor klubu
7.4. Kontrolór klubu
7.1. Výročná členská schôdza / VČS/.
7.1.1.VČS je najvyšším orgánom klubu a zvoláva sa pravidelne raz za 4 roky. Výbor klubu rozpošle všetkým členom pozvánky s presným programom
         rokovania najmenej 14 dní vopred.
7.1.2.Návrhy na VČS treba podať písomne, najmenej 7 dní pred termínom konania VČS. O návrhoch, ktoré sa prednesú ústne počas rokovania, sa bude
         hovoriť len vtedy, ak ich odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov.
7.1.3.Hlasovacie právo majú iba riadny členovia.
7.1.4.O rokovaní a uznesení VČS sa píše zápisnica, ktorú podpisujú dvaja overovatelia, ktorí sú zvolení na tejto schôdzi.
7.1.5.Výročná členská schôdza je uznášaniaschopná za akéhokoľvek počtu prítomných riadnych členov.
7.1.6.Do pôsobnosti VČS patrí
         a)  prerokovať a schvaľovať výročnú správu výboru klubu, rokovať a uznášať sa o činnosti a hospodárení klubu podľa plánu a rozpočtu.
         b) ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť klubu.
         c) rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch výboru a členov klubu.
         d) schvaľovať čestných členov klubu.
         e) voliť 5 členný výbor, kontrolóra klubu, predsedu a podpredsedu klubu
         f) rozhodnúť o tom, ktorá organizácia bude viesť plemennú knihu pre plemeno, ktoré klub zastrešuje a vydávať preukazy o pôvode.
         g) uznášať sa o zániku klubu.
7.2. Členská schôdza / ČS/
7.2.1.Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu 1x do roka. V tom roku, kedy je VČS sa členská schôdza nezvoláva.
7.2.2.ČS je uznášaniaschopná za akéhokoľvek počtu prítomných riadnych členov.
7.2.3.ČS rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do klubu a o vylúčení člena z klubu.
7.2.4.ČS rozhoduje o všetkých otázkach, okrem tých, ktoré patria do kompetencie VČS.
7.3. Výbor klubu.
7.3.1.Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi VČS. Je 5 členný, v zložení: predseda, podpredseda, tajomník, ekonóm a hlavný poradca chovu.
7.3.2.Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však 2 krát do roka. Schôdze zvoláva predseda, najmenej 7 dní vopred s uvedením programu
         rokovania.
7.3.3.Neodkladné veci môže vybaviť predseda s jedným členom výboru. Ich opatrenia však musí dodatočne schváliť výbor.
7.3.4.Do pôsobnosti výboru patrí:
         a)     uskutočňovať poslanie klubu
         b)     prerokúvať návrhy na prijatie a vylúčenie členov z klubu a predkladať prípadné odvolania členskej schôdzi.
         c)    uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenia VČS
         d)    pripravovať a zvolávať VČS a ČS
         e)     navrhovať finančný rozpočet
         f)      menovať členov organizačných výborov klubových akcií
         g)     navrhovať adeptov na posudzovateľov exteriéru psov
         h)     podávať odborné vyjadrenia k chovateľským otázkam
         i)      pripravovať návrh činnosti
         j)      menovať poradcov chovu, tajomníka, ekonóma a ostatných výkonných pracovníkov klubu
7.3.5.Výbor klubu má právo ustanoviť ďalšiu potrebnú funkciu a poveriť jej vykonávaním niektorého člena klubu.
7.3.6.Štatutárnym zástupcom klubu je predseda a hlavný poradca chovu.
7.4. Kontrolór
7.4.1.Je riadny člen klubu, volený VČS.
7.4.2.Kontrolór sa zo svojej činnosti zodpovedá len VČS.
7.4.3.Má dozornú a kontrolnú funkciu nad činnosťou výboru, a členov klubu. Dozerá a kontroluje dodržiavanie uznesení, stanov SKJ, chovateľského
         a zápisného poriadku a hospodárenie v KCHVJP-AA.
7.4.4.Má právo kontrolovať členov klubu, ak je kontrola potrebná na posúdenie plnenia povinností člena klubu, vyplývajúcich z jeho členstva alebo funkcie.
         Člen je povinný kontrolu umožniť a predložiť všetky požadované písomnosti.
7.4.5.Na základe kontrolných zistení môže navrhnúť ČS odvolanie z funkcie, prípadne vylúčenie člena z KCHVJP-AA.
7.4.6.Kontrolór nesmie vykonávať žiadnu inú funkciu v klube.
8. Členská disciplína
8.1. Disciplinárnym orgánom KCHVJP-AA je výbor klubu.
8.2. Výbor klubu sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny. Výbor klubu eviduje a hodnotí priestupky proti členskej disciplíne. Postupuje ich spolu s vyjadrením
       príslušnej strešnej organizácii /SKJ/, alebo výročnej členskej schôdzi.
8.3. Proti rozhodnutiu výboru sa člen môže odvolať na členskú schôdzu.
9. Práva a povinnosti chovateľa
9.1. Chovateľ má právo odchovať na jednej suke 1 vrh za 1 rok.
9.2. Chovateľ má právo, podľa vlastného výberu a uváženia, ponechať všetky narodené šteňatá vo vrhu.
9.3. Chovateľ je povinný požiadať hlavného poradcu chovu o pripúšťacie povolenie minimálne 1 mesiac pred predpokladaným párením /háraním/ suky.
9.4. Chovateľ je povinný oznámiť dátum narodenia a pohlavie šteniat hlavnému poradcovi chovu do 3 dní od narodenia.
10.Disciplinárny poriadok klubu
10.1.Ak sa radový člen klubu dopustí hrubého porušenia chovateľského poriadku alebo opakovane spravuje svoj chov spôsobom odporujúcim sa
        chovateľskej etike, môže výbor klubu navrhnúť členskej schôdzi pozastavenie chovateľskej činnosti na dobu 2 rokov.
10.2.Ak sa tých istých priestupkov dopustí niektorý člen výboru, je postih 3 roky.
10.3.Ak sa tých istých priestupkov dopustí predseda klubu, je postih 4 roky.
10.4.Ak sa dokáže, po dôkladnom šetrení, že sa člen klubu dopustil vedome podvodu voči členskej základni alebo jednotlivému členovi, čím spôsobil ujmu či už
        finančnú alebo morálnu, výbor klubu podá po odsúhlasení členskou schôdzou návrh na odňatie chráneného názvu chovateľskej stanice a vylúčenie z klubu.
10.5.Hrubým porušením členskej disciplíny je odchov šteniat bez preukazu o pôvode a predaj šteniat prostredníctvom obchodníkov so zvieratami.
11. Hlavný poradca chovu
11.1.Hlavný poradca chovu je osoba poverená touto činnosťou výborom klubu, na základe jeho odborných znalostí.
11.2.Hlavný poradca chovu:
         a)  nemá právo bez udania vážneho dôvodu negovať požiadavku chovateľa pri výbere 1 chovného psa pre každú svoju suku na párenie
         b)  nemá právo prikázať chovateľovi utratiť neštandardné šteňatá. O tom rozhodne sám chovateľ
         c)  je povinný upozorniť chovateľa na neštandardné šteňatá, poskytnúť odborné rady a viesť si o tom záznamy
         d)  je povinný vykonať jednu kontrolu vrhu v čase, ktorý je stanovený v chovateľskom a zápisnom poriadku, prípadne kontrolou poverí pomocného
              poradcu chovu
         e)  je povinný oboznamovať s výsledkami chovu výbor a členskú základňu klubu
         f)   je povinný upozorniť výbor klubu na chovateľsky neetické priestupky chovateľov alebo na hrubé porušovanie chovateľských princípov klubu
12. Zánik KCHVJP-AA
12.1.KCHVJP-AA zaniká, ak sa o tom uznesie VČS dvojtretinovým počtom hlasov všetkých riadnych členov.
12.2.Na likvidáciu majetkovej podstaty klubu stanoví VČS likvidačnú komisiu.
13. Záverečné ustanovenie
13.1.Všetko tu nezahrnuté upravujú stanovy SKJ, chovateľský a zápisný poriadok.
13.2.Stanovy schvaľuje a upravuje VČS.
13.3.Výklad stanov KCHVJP-AA má právo vykonať výbor.
13.4.Dňom schválenia týchto stanov, strácajú platnosť stanovy zaregistrované na MV SR dňa 06.02.2001 pod číslom VVS/1-900/90-15523-2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tieto stanovy boli schválené na VČS dňa 12.03.2005