Chovateľský a zápisný poriadok

Článok 1
Úvodné ustanovenie, účel a pôsobnosť
1.1.  Chovateľský poriadok slúži na riadenie a usmerňovanie chovu AA v celej Slovenskej republike.
1.2.  Vytvára predpoklady pre rozvoj AA v súlade so štandardom tohto plemena.
1.3.  Ustanovenia platia pre všetkých majiteľov AA s PP a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom týchto psov
        v súlade s podmienkami FCI.
1.4.  Ustanovenia tohto chovateľského a zápisného poriadku platia pre všetkých jedincov, ktoré sú v registri /t.j. bez udania
        svojich predkov/.
1.5.  Každý majiteľ a chovateľ AA je povinný sa oboznámiť s chovateľským a zápisným poriadkom KCHAA.
 
Nevedomosť neospravedlňuje !!!
Článok 2
Americká akita – všeobecné pojmy
2.1.  AA v zmysle tohto poriadku tvoria psy a suky s platným preukazom pôvodu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI.
2.2.  Uznesením prezídia SKJ zo dňa 09.11.2000 sem patria aj jedinci zaradené do registra  /bez udania a určenia svojich
        predkov/.
Článok 3
Chovateľ, majiteľ chovného jedinca
3.1. Právne vzťahy vychádzajúce z vlastníctva psa alebo suky sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka a iných
       všeobecne právnych predpisov.
3.2. Každý majiteľ a chovateľ AA má možnosť byť členom klubu AA / KCHAA/,  ktorý poskytuje zvýhodnenia oproti 
       nečlenom. Od 01.01.2013 podľa chovateľského poriadku UKK môže byť poskytovaná služba KCHAA aj nečlenom klubu.
       Poplatky nečlenom sú uvedené v cenníku. Cenník je súčasťou chovateľského a zápisného poriadku. KCHAA bude          
       poskytovať servis nečlenovi po podpísaní zmluvy o spolupráci.
3.3. Chovateľom v zmysle tohto poriadku je osoba, ktorá je vlastníkom chovnej suky v dobe jej párenia a kotenia a má
       chránený názov chovateľskej stanice uznanej FCI.
3.4. Chovateľom chovného psa je osoba, ktorá má vo vlastníctve chovného psa zapísaného ako chovný v plemennej knihe
       uznanej FCI.
3.5. Každá zmena vo vlastníctve chovného jedinca, prípadne jeho úhyn musí byť oznámená  do 14 dní písomne poradcovi
       chovu. Zmenu vlastníka hlási vždy člen klubu.
3.6. Produkcia šteniat bez PP je nezlučiteľná s chovateľskou etikou a bude považovaná za vážne porušenie chovateľského
       poriadku s následným vylúčením z klubu.
3.7. Pri porušení chovateľského a zápisného poriadku KCHAA môže byť majiteľ alebo chovateľ potrestaný finančnou
       pokutou až do výšky päťnásobného členského príspevku. Pri opakovanom porušení bude navrhnuté vylúčenie z KCHAA,
       o ktorom rozhodne výbor KCHAA alebo ČS alebo VČS.
Článok 4
Chov
4.1.  Chovom sa podľa tohto poriadku rozumie cieľavedomá plemenitba AA.
        Chov je riadený a usmerňovaný KCHAA prostredníctvom  hlavného poradcu chovu.
4.2.  V chove možno využívať:
        A/ dvoch plnohodnotných chovných jedincov s PP
        B/ registrovaných jedincov, kde musí byť pri pripúšťaní vždy jeden z partnerov s platným PP
        Chovné jedince musia byť bezpodmienečne v dobrom zdravotnom stave.
4.3. Výnimka:
       Na základe chovateľského poriadku FCI bod 15. (zo dňa 27-28.2.2013 v Madride), môže výbor KCHAA povoliť výnimku a        umožniť vystaviť PP šteniatkam po dvoch rodičoch s PP, bez splnenia podmienok chovnosti. Výnimka je
       spoplatnená sumou 150,- € u člena KCHAA. Takáto výnimka môže byť udelená iba raz za život pre daného jedinca/cov.
       Ďalšie chovné využitie takýchto jedincov bude umožnené po splnení podmienok chovnosti. Pokiaľ sa pri kontrole vrhu
       vyskytnú nejasnosti ohľadne šteniat a rodičov, bude požadované od chovateľa vykonanie genetických testov
       oboch rodičov a šteniat pre určenie čistokrvnosti na náklady chovateľa.
Článok 5
Poradca chovu
5.1. Funkciu poradcu chovu vykonáva člen KCHAA, ktorý bol do tejto funkcie zvolený výborom klubu.
5.2. Poradca chovu vystavuje a archivuje pripúšťacie povolenia, vykonáva kontroly vrhov, upozorňuje na prednosti aj
       nedostatky odchovov. Zároveň poskytuje odborné a praktické rady predovšetkým začínajúcim chovateľom.
5.3. Zistenie nedostatkov a priestupkov, ktorých sa dopustil chovateľ je poradca chovu povinný nahlásiť do 5 dní na výbor
       KCHAA – písomne.
5.4. Poradca chovu vykonáva kontrolu vrhu na náklady chovateľa. Suma za kontrolu vrhu je 15,00 € pre člena KCHAA
       (pre nečlena 30,00 €), splatná na mieste poradcovi chovu.
5.5. Poradca chovu musí sledovať čistokrvnú plemenitbu s PP. Ak zistí predaj šteniat bez PP je povinný to nahlásiť výboru
       KCHAA do 3 dní.
5.6. Všetka dokumentácia týkajúca sa chovu AA je majetkom KCHAA.
Článok 6
Chovné jedince
6.1.  Chovný pes a chovná suka sú jedince, ktoré splnili podmienky zaradenia do chovu bez ohľadu na to, či je majiteľ alebo
        chovateľ členom v KCHAA.
6.2.  Podmienky zaradenia do chovu:
        A/ čistokrvnosť potvrdená preukazom pôvodu /PP/
-         úspešné absolvovanie Klubovej výstavy /KV alebo ŠV/
-         hodnotenie so známkou výbornýveľmi dobrý /zápisom do PP/ minimálne z triedy mladých od veku 15 mes.
-         dosiahnutie výškovej hranice
        B/ potvrdenie v registri o plemene AA
-         úspešné absolvovanie výstav KV, NV a MV / t.j. absolvovanie 3 výstav /
-         hodnotenie so známkou výbornýveľmi dobrý /zápisom do reg./ minimálne z tr. mladých od  veku 15 mes.
-         dosiahnutie výškovej hranice
Dosiahnutie vekovej  hranice pre chovné využitie:
- jedince s PP - dosiahnutie veku 18 mesiacov
-  jedince v registri – dosiahnutie veku 18 mesiacov
      C/ U AA je tolerancia chýbania 2 zubov / P1 alebo M3/
          Jeden z partnerov pri pripúšťaní musí byť plnochrupý
      D/ RTG bedrových kĺbov akejkoľvek hodnoty, vyhotovený od veku 18.mes ( podľa chov. poriadku FCI). Výsledok je
          iba informačný. Je na majiteľovi suky alebo psa, či použije na chov jedinca s vyšším DBK ako 2/2.
      E/ Zápis RTG do PP musí byť iba od veterinárneho lekára, ktorý má na vykonávanie RTG a posudzovanie RTG
          veterinárny atest.
      F/ Pri plemenitbe doporučujeme použiť aspoň jedného jedinca s DBK 0/0.
6.3.  Zaradenie do chovu  podľa  podmienok  klubu  potvrdzuje  hlavný  poradca  chovu  zápisom do PP slovom „chovný/á“.
        Na základe tejto informácie dostáva majiteľ chovného jedinca  knihu párení chovného psa a knihu odchovu chovnej
        suky, 
ktorá je neprenosná na iného jedinca.
6.4.  Na základe uznesenia z VČS zo dňa 12.03.2005 sa chovné jedince, ktoré chcú ďalej pôsobiť v chove, musia
        zúčastňovať aspoň jednej klubovej výstavy za rok.  Chovnosť pre daného jedinca bude platiť pre KCHAA na ďalší
        kalendárny rok, čo bude písomne potvrdené v knihe párení a v knihe odchovov. Neplatí pre suky, ktoré v daný rok rodili           a bola vykonaná kontrola vrhu, a pre psy v majetku chovateľa, u ktorého sa robila kontrola vrhu.
6.5.  Z chovu sa vyraďujú:
A/ suky po dovŕšení veku osem rokov. U mimoriadne kvalitnej suky je možné urobiť výnimku na jeden rok, čo závisí od
    doporučenia poradcom chovu, schválené výborom KCHAA.
B/ psy po dovŕšení veku deväť rokov. U mimoriadne kvalitného psa je možné urobiť výnimku na jeden rok, čo závisí od
    doporučenia poradcom chovu, schválené výborom KCHAA.
C/ psy a suky, u ktorých bol vykonaný zákrok k odstráneniu alebo zakrytiu anatomickej a exteriérovej vady vylučujúcej
    jedinca z chovu / kryptorchizmus, hluchota, slepota a pod./
D/ alebo pozastavuje sa činnosť psom a sukám v odchovoch, v ktorých sa preukázateľne vyskytujú hrubé exteriérové
    a genetické chyby / kryptorchizmus, atypičnosť, hluchota, slepota, neplodnosť a pod./
    - suka po dvoch vrhoch s dvoma rôznymi psami
    - pes po dvoch vrhoch s dvoma rôznymi sukami
Článok 7
Pripúšťacie povolenie
7.1. Je základným chovateľským dokladom, ktorý vydáva hlavný poradca chovu na základe písomnej žiadosti chovateľa,
       minimálne 30 dní pred očakávaným párením suky / háraním/ bez ohľadu na to, či je chovateľ členom KCHAA.
7.2. Pripúšťacie povolenie je spoplatnené sumou 3,00 € ( u nečlenov 6,00 €) a obsahuje:
       - meno a číslo chovného psa
       - meno a číslo chovnej suky
       - meno a adresa majiteľa psa
       - meno a adresa majiteľa suky
       V prípade zahraničného pripúšťania je potrebné, aby majiteľ suky zebezpečil a hlavnému poradcovi chovu zaslal:
       - fotokópiu PP psa
       - je v záujme chovateľa, aby si podrobne zistil zdravotný stav a genetický potenciál pri zahraničnom pripustení.
7.3. Pripúšťacie povolenie je platné len na pripúšťanie, pre ktoré bolo vyhotovené. Doba platnosti je 6 mesiacov.
7.4. Ak sa párenie neuskutočnilo, chovateľ je povinný vrátiť pripúšťacie povolenie najneskôr do 21 dní od skončenia hárania
       suky, poradcovi chovu.
7.5. Bez pripúšťacieho povolenia vystaveného poradcom chovu sa párenie nesmie uskutočniť ( aj pri nečlenoch ).
7.6. Po pripustení suky je majiteľ chovného psa povinný do 5 dní nahlásiť poradcovi chovu, ktorú suku a kedy páril jeho pes
       /aj telefonicky/. Do 14 dní zaslať sumu za párenie na bežný účet klubu – poplatok vo výške 5,00 € (nečlen 10,00 €).
       Pri porušení tohto bodu bude voči majiteľovi psa vyvodený finančný postih – článok 3. bod 7.
7.7. Ak nečlen neuhradí za párenie svojim psom poplatok na účet KCHAA, päťnásobok poplatku bude zahrnutý do platby pri
       kontrole vrhu majiteľovi sučky.
Článok 8
Párenie – pripúšťanie
8.1. K páreniu v zmysle tohto poriadku môže prísť len medzi jedincami AA na základe pripúšťacieho povolenia.
8.2. Pripúšťanie jednej suky dvoma psami počas jedného hárania je neprípustné. Šteňatá z takého spojenia nebudú zapísané
       v plemennej knihe.
8.3. Prirodzené párenie môže byť nahradené insemináciou, ktorú uskutoční veterinár a uvedie zápis do pripúšťacieho
       povolenia. Nesmie sa uskutočniť u sučky, ktorá nebola prvýkrát pripustená prirodzene a u psa, ktorý nikdy nepáril
       prirodzene.
8.4. Ak majiteľ suky chce opakovane prepáriť suku v priebehu jedného hárania, majiteľ psa je povinný opakované spojenie
       umožniť.
8.5. Suka môže mať šteniatka 1x za rok.
8.6. Spôsob úhrady za párenie je osobnou záležitosťou medzi majiteľom chovného psa a majiteľom chovnej suky.
Článok 9
Narodenie šteniat – vrh
9.1.  Vrhom v zmysle tohto poriadku sa rozumie okamih narodenia šteniat a jeho nahlásenie hlavnému poradcovi chovu.
        Chovateľ je povinný, doporučeným listom alebo telefonicky, nahlásiť hlavnému poradcovi chovu do troch dní počet                   a pohlavie šteniat. Do siedmych dní je povinný informovať aj majiteľa chovného psa. Ak suka nezostala kotná, je                       potrebné nahlásiť poradcovi chovu túto skutočnosť do 70 dní od pripustenia.
9.2.  Chovateľ je povinný starať sa o zdravie suky tak, aby u celého vrhu bol zaistený zdravý a správny vývin.
        Porušenie etických zásad sa považuje za porušenie tohto poriadku a zákona č.115/95 zb. o týraní zvierat.
9.3.  U psov a súk zaradených v registri, ak sú vo vrhu pochybné štence, môže výbor nariadiť preverenie skutočnosti krvnou
        skúškou na náklady chovateľa. V prípade potvrdenia podozrenia bude daný jedinec vyradený z chovu.
9.4.  Chovateľ hradí všetky náklady spojené s kontrolou vrhu, čipovaním, za vystavenie PP a cestovné náklady.
9.5.  Kontrola vrhu sa musí uskutočniť do 42 dní po narodení šteniat.
9.6. Pri kontrole vrhu potvrdí poradca chovu, prípadne iný člen výboru do pripúšťacieho povolenia aj členstvo chovateľa
       v KCHAA
9.7. Chovateľ môže odovzdávať zdravé šteňatá novým majiteľom až od veku 49 dní. Šteňatá musia byť čipované,
       očkované a odčervené. Nový majiteľ šteňaťa  musí dostať od chovateľa aj základné informácie o strave, odčervovaní
       a očkovaní šteňaťa, ošetrovaní. Doporučujeme poskytnúť aj prihlášku do KCHAA.
9.8. Cena šteniat patrí do kategórie voľnej tvorby cien.
9.9. Je zakázaný komisionálny predaj šteniat AA aj predaj šteniat bez PP. Komisionálny predaj šteniat / bez PP/ je vlastne
       predaj šteniat akejkoľvek organizácii alebo súkromnému podnikateľovi, ktorý sa zaoberá výkupom psov.
Článok 10
Označovanie šteniat - čipovanie
10.1. Tetovanie u AA sa od 01.10.2011 nerobí, je nahradené čipovaním.
10.2. Čipovanie šteniat vykonáva zmluvný veterinárny lekár SKJ v mieste bydliska po kontrole vrhu.
10.3. Čipovanie hradí vždy chovateľ.
10.4. Poradové čísla SPKP prideľuje plemenná kniha na základe žiadosti chovateľa., čísla čipov sa vpisujú priamo do
         preukazu o pôvode.
10.5. Prihlášku k zápisu šteniat posiela chovateľ doporučene na adresu plemennej knihy až po začipovaní šteniat a potvrdení
         veterinárnym lekárom
10.6. Čipovanie sa uskutočňuje povinne v šiestom týždni veku šteniat.
10.7. Kódy čipov sa nalepujú nepoškodené do pripúšťacieho povolenia k jednotlivým menám.
Článok 11
Účelové poplatky
viz cenník
Článok 12
Záverečné ustanoveni
12.1. Všetko tu nezahrnuté sa riadi podľa chovateľského a zápisného poriadku UKK.
12.2. Akýkoľvek priestupok voči chovateľskému a zápisnému poriadku KCHAA bude viesť k začatiu disciplinárneho konania
         voči chovateľovi

Zmeny odsúhlasené členskou schôdzou konanou dňa 27.09.2014 v Čakýni.
Čakýň, dňa 27.09.2014