SA - Sebaceózna adenitída

SA - Sebaceózna adenitída

Sebaceózna adenitída (angl. sebaceous adenitis, skr. SA) u Akít sa v posledných rokoch stáva výrazným chovateľským problémom.
SA je vzácne seboroické a alopatické ochorenie postihujúce výlučne mazové žľazy kože, ktoré sú v priebehu procesu úplne deštruované zápalovým imunitne sprostredkovaným procesom. Napriek tomu, že môže byť postihnutý akýkoľvek pes, výraznú predispozíciu majú plemená Akita, Pudel, Viszla, Samojed a Čau-Čau. Ochorenie je geneticky podmienené, u akít a pudlov bolo preukázané Onemocnění je geneticky podmí- něné, u akit a pudlů byl prokázán autozomálne recesívny typ dedičnosti a práve vďaka tomuto typu dedičnosti a relatívne dlhej, až niekoľko ročnej a právě díky tomuto typu dědičnosti a relativně dlouhé, až několikaleté asymptomatickej fáze sa ochorenie ľahko udržuje a amplifikuje v populácii.
Show full article...